SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 2023 R.