Ultimate Games S.A. wraz z 9 innymi podmiotami tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą:

Jednostki zależne

  1. Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie;
  2. Console Way S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie);
  3. Games Box Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Console Way Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie);
  4. 3T Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W ww. podmiotach Emitent będzie posiadał nie mniej niż 50% udziałów w kapitale zakładowym.

Ww. spółki będą podlegać konsolidacji metodą pełną, a Emitent będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, przy czym za 1 półrocze 2020 r. do konsolidacji zostanie włączone jedynie 3T Games Sp. z o.o., a począwszy od raportu za 3 kwartał 2020 – już wszystkie ww. firmy.

Jednostki stowarzyszone

  1. Ultimate VR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  2. UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie;
  3. Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio GT GOLD S.A. z siedzibą w Poznaniu);
  4. 100 Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  5. Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ww. jednostki będą wyceniane w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności zgodnie z MSR 28.