Strategia Ultimate Games S.A. na lata 2024-2028


Najważniejsze założenia Strategii

A.   Koncentracja rynku gier o tematyce wędkarskiej

Spółka zakłada, że w okresie objętym niniejszą Strategią dokona przejęcia, zakupu lub uzyska autorskie prawa majątkowe lub licencje (dalej: IP) na co najmniej kilka gier komputerowych o tematyce wędkarskiej od obecnej konkurencji Spółki. Spółka zakłada, że będzie producentem, wydawcą kilku lub kilkunastu gier konkurencji o tematyce wędkarskiej. W tym celu Zarząd Spółki zdecydował o powołaniu wewnętrznego działu, którego zadaniem będzie pozyskanie do współpracy kilku obecnych, bezpośrednich konkurentów Spółki. Dział rozpocznie działania od rynku gier mobilnych, gdzie będzie próbował uzyskać prawa lub licencje do gier komputerowych, w tym zawierać umowy, których przedmiotem będzie porting gier komputerowych wydanych na platformy mobilne na inne platformy, w szczególności na różne konsole, w tym na Nintendo Switch. W dalszej kolejności Spółka wdroży taką samą procedurę w odniesieniu do rynku PC i rynków innych konsol.

B.   Rozwój serii Ultimate Fishing Simulator

Gra komputerowa pod tytułem: „Ultimate Fishing Simulator 1” (dalej: UFS1) jest jednym z najważniejszych produktów w portfolio Spółki. Jest to najwyżej oceniana gra wędkarska na platformie sprzedażowej Steam (https://store.steampowered.com/), a jej sprzedaż przekroczyła 500 tys. kopii. W związku z powyższym Spółka zakłada dalszy rozwój gier z serii UFS, miedzy innymi poprzez działania, które będą obejmować:

 • wydawnictwo kolejnych dodatków DLC do UFS1 (obecnie zaplanowanych jest jeszcze 5 dodatków);
 • wydanie pełnej wersji gry komputerowej pod tytułem „Ultimate Fishing Simulator 2” (dalej: UFS2) do końca I półrocza 2024 r.;
 • wydanie UFS2 w wersji na urządzenia mobilne w 2024 r.;
 • wydanie UFS2 w wersji na różne konsole do końca 2025 r.;
 • wydanie co najmniej 5 dodatków do UFS2 do końca 2026 r.;
 • rozpoczęcie w 2024 r. prac nad grą komputerową pod tytułem „Ultimate Fishing Simulator 3”;
 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „Ultimate Fishing Online” w wersji free to play do końca 2026 r.;
 • wydanie kolejnych edycji lub dodatków DLC do wszystkich gier z serii UFS do końca 2028 r.

C.   Rozwój innych brandów wędkarskich

W ramach przyjętej Strategii Spółka zakłada co najmniej 1 premierę gry komputerowej o tematyce  wędkarskiej w wersji na PC, innej niż gry komputerowe z serii UFS, rocznie. W ramach tego punktu zakłada się:

 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „Professional Fishing 2” w wersji na PC w 2024 r. i w dalszej kolejności na różne konsole;
 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „MILF: Man I Love Fishing” w wersji na PC w 2024 r. i w dalszej kolejności na różne konsole;
 • wydawanie kolejnych edycji ww. gier, dodatków do ww. gier lub innych gier nie rzadziej niż 1 raz w każdym roku.

D.  Rozwój innych gier o tematyce niewędkarskiej z kategorii symulatorów

Od początku swojej działalności Spółka wydała łącznie ponad 300 gier komputerowych na różne platformy, w tym w większości na konsole Nintendo Switch, ale także kilkadziesiąt gier na w wersji na PC. Spośród wszystkich tych gier najważniejsze dla Spółki są gry z serii UFS. Niemniej warto także wspomnieć o innych wydanych przez Spółkę grach komputerowych, takich jak: „Thief Simulator 2” (która została wykonana na zlecenie PlayWay S.A.), „Electrician Simulator”, „Bakery Simulator”, a także grze pod tytułem „Deadliest Catch”, która powstała we współpracy z Discovery INC (dziś Warner Bros), czy „Priest Simulator”.

W dacie publikacji niniejszej Strategii do istotniejszych gier niewędkarskich o większym potencjale Zarząd Spółki zalicza:

 • grę komputerową pod tytułem „Car Wash Simulator” z planem premiery do końca 2025 r.;
 • grę komputerową pod tytułem „Primitive”;
 • grę komputerową pod tytułem „Ultimate Hunting”;
 • projekt nienazwany 1 online coop, którego prezentacja przewidziana została na 2024 r.;
 • projekt nienazwany 2, którego prezentacja przewidziana została na 2024 r.

Zarząd Spółki w pierwszej kolejności zamierza skupić się na realizacji ww. tytułów lub projektów, a w kolejnych okresach celem jest podwojenie ich liczby tak, aby nie mniej niż 1 gra komputerowa o tematyce niewędkarskiej z kategorii symulatorów (a optymalnie co mniej 2 takie gry) miała swoją premierę każdego roku.

E.   Uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej

W ramach przyjętej Strategii zakłada się dalsze działania mające na celu uporządkowanie struktury grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, w szczególności w zakresie liczby spółek powiązanych, zespołów oraz projektów. Zarząd Spółki dokona przeglądu obecnej struktury grupy kapitałowej. Nadrzędnym celem Spółki jest współpraca z deweloperami, którzy gwarantują rozwój Spółki i wzrost jej wartości. Spółka planuje także ograniczyć liczbę zewnętrznych zespołów, w tym w postaci odrębnych spółek, na rzecz rozwoju i inwestycji w zespoły wewnętrzne. W następstwie ww. działań Spółka nie wyklucza całkowitego odejścia od konsolidacji w okresie do 2 lat od przyjęcia niniejszej Strategii.

Zespoły deweloperskie, które w ocenie Spółki nie rokują w perspektywie dalszej współpracy, w szczególności zespoły, z którymi współpraca jest utrudniona lub posiadają inną wizję na rozwój niż Spółka, będą docelowo funkcjonować poza strukturami Spółki. W tym celu Spółka dopuszcza możliwość  sprzedaży praw w spółkach ze swojej grupy kapitałowej, w tym akcji lub udziałów, jak również zakończenie współpracy z tymi podmiotami.

Zespoły deweloperskie, które będą chciały się rozwijać i zwiększać swoją wartość w ramach współpracy ze Spółką, mogą uzyskać wsparcie finansowe Spółki na realizację przez nie dalszych projektów, jak również nowe zlecenia, prawo do udziału w części zysku ze sprzedaży realizowanych przez nie projektów, wzrost budżetów na kolejne produkcje oraz środki na finansowanie realizacji własnych projektów.

Zgodnie z dotychczasową praktyką projekty nierentowne nie będą kontynuowane i zostaną spisane w koszty.

F.   Porting i wydawnictwo gier na konsole

Zarówno obecnie, jak i w przeszłości, jednym z ważniejszych źródeł przychodów Spółki jest porting i wydawnictwo gier w wersjach na różne konsole. Spółka w okresie objętym Strategią zamierza kontynuować działalność w zakresie wydawnictwa gier komputerowych w na różne konsole, przy czym w przypadku gier komputerowych, które w ocenie Zarządu zostaną zakwalifikowane do grupy tzw. „małych gier”, Spółka wprowadza model wydawnictwa bez pokrywania przez Spółkę kosztów ich portowania. W zakresie portów pozostałych gier komputerowych Spółka zakłada ich wydawnictwo wraz z pokrywaniem przez Spółkę kosztów wykonania portów.

Działania Spółki w tym zakresie będą obejmować:

 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „Thief  Simulator 2” w wersji na różne konsole w 2024 r.;
 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „Builders of Egypt” w wersji na różne konsole do 2025 r. (z zastrzeżeniem, że termin zależny jest od przekazania kompletnych źródeł przez dewelopera);
 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „UBOAT” w wersji na różne konsole do 2025 r. (z zastrzeżeniem, że termin zależny jest od przekazania kompletnych źródeł przez dewelopera);
 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „Food Truck Simulator” w wersji na różne konsole w 2024 r.;
 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „SHIP Graveyard 2” w wersji na różne konsole w 2024 r.;
 • wydanie gry komputerowej pod tytułem „UFS 2” w wersji na różne konsole do 2025 r.;
 • zawarcie nowych umów obejmujących pozyskanie kilku nowych, większych projektów do portowania i wydawnictwa w latach 2025-2028, przy założeniu poziomu przychodu Spółki z tytułu realizacji ww. umów na poziomie ok. 50%.