DYWIDENDA

Zgodnie z raportem bieżącym ESPI 79/2019 Zarząd Spółki zamierza regularnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, począwszy od roku obrotowego kończącego się dnia 31.12.2018 r.

Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku gry planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku a po wypłacie dywidendy w kasie Spółki pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier.

Polityka dywidendowa Spółki na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

 • osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym poziom zysku netto;
 • potrzeby inwestycyjne – w tym głównie inwestycje w tworzenie nowych zespołów deweloperskich.

W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, Zarząd kierując się maksymalizacją wartości akcji, może w poszczególnych latach rekomendować odmienny poziom dywidendy od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej.

Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem Spółki, w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia, które nie jest związane rekomendacją Zarządu.

Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie na poziomie niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej.

Polityka dywidendy.pdf

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7 postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

 • w podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5 230 000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;
 • na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy);
 •  łączna kwota dywidendy wynosi 2 092 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych i zero
  groszy)
 • dzień dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2020 roku;
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 2.008.841,30 zł (dwa miliony osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty i trzydzieści groszy) przeznaczyć na:

 1. dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 1.830.500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję;
 2. zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 178.341,30 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 30/100).

W dywidendzie uczestniczyć będzie 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Jako dzień dywidendy ustalono dzień 1 lipca 2019 roku, a dzień 5 lipca 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Dywidenda za 2018 r.pdf