Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2017 (tys.) 2018 (tys.) 2019 (tys.) 2020 (tys.) 2021 (tys.)
Przychody netto ze sprzedaży 1 261 4 536 8 613 16 027 22 593
Zysk ze sprzedaży 245 1 851 4 571 7 135 6 947
           
Amortyzacja 0 3 20 57 94
EBITDA 245 1 854 4 591 7 193 7 040
Zysk netto 401 2 009 4 242 16 673 9 435
           
Aktywa trwałe 0 213 844 2 678 4 457
Aktywa obrotowe 2 011 3 764 8 423 22 733 22 009
Zapasy 712 1 414 2 622 3 261 4 375
Należności krótkoterminowe 265 468 1 624 2 677 3 541
Środki pieniężne 980 1 658  4 176 16 795 13 950
           
Kapitał własny 1 763 3 646 8 286 23 257 23 230
Zobowiązania i rezerwy 247 331 981 2 154 3 236
Zobowiązania krótkoterminowe 211 331 981 1 527 2 260
Suma bilansowa 2 011 3 977 9 267 25 411 26 467

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2020 (tys.) 2021 (tys.)
Przychody netto ze sprzedaży 14 863 22 610
Zysk ze sprzedaży 7 122 6 091
Amortyzacja 57 115
EBITDA 7 180 6 207
Zysk netto 32 687 6 107
Aktywa trwałe 28 084 28 991
Aktywa obrotowe 27 540 27 694
Zapasy 3 524 5 768
Należności krótkoterminowe 3 525 4 204
Środki pieniężne 20 958 17 622
Kapitał własny 48 590 48 447
Zobowiązania i rezerwy 7 034 8 238
Zobowiązania krótkoterminowe 1 536 2 522
Suma bilansowa 55 624 56 685

Źródło: Emitent