Wyniki finansowe

//Wyniki finansowe
Wyniki finansowe2018-10-22T16:13:19+00:00

Spis treści

Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2016 2017 III kw. 2017 III kw. 2018
Przychody netto ze sprzedaży 112 600,00 1 261 141,58 391 908,90 1 860 334,89
Zysk ze sprzedaży -14 434,70 245 109,00 -69 033,69 784 727,42
Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 1432,04
EBIT -14 435,10 245 107,81 -69 034,21 784 519,34
Zysk netto -14 435,10 401 600,308 17 456,34 679 809,71
Aktywa trwałe 0,00 0,00 72 000,00 41 196,57
Aktywa obrotowe 201 911,90 2 011 224,54 1 636 821,67 3 549 919,31
Zapasy 112 500,00 712 136,11 517 196,05 1, 222 256,57
Należności krótkoterminowe 20 519,00 265 833,90 41 065,80 784 954,37
Środki pieniężne 68 892,90 980 557,10 822 925,44 1 367 039,17
Kapitał własny 190 564,90 1 763 575,28 1 582 221,38 2 884 777,26
Zobowiązania i rezerwy 11 347,00 247 649,26 126 800,29 706 338,62
Zobowiązania krótkoterminowe 10 947,00 211 185,92 26 800,29 426 338,62
Suma bilansowa 203 911,90 2 011 224,54 1 709 021,67 3 591 115,88

Źródło: Emitent