Wyniki finansowe

//Wyniki finansowe
Wyniki finansowe 2018-03-28T11:26:47+00:00

Spis treści

Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 112 600,00 1 261 141,58
Zysk ze sprzedaży -14 434,70 245 109,00
Amortyzacja 0,00 0,00
EBIT -14 435,10 245 107,81
Zysk netto -14 435,10 401 600,308
Aktywa trwałe 0,00 0,00
Aktywa obrotowe 201 911,90 2 011 224,54
Zapasy 112 500,00 712 136,11
Należności krótkoterminowe 20 519,00 265 833,90
Środki pieniężne 68 892,90 980 557,10
Kapitał własny 190 564,90 1 763 575,28
Zobowiązania i rezerwy 11 347,00 247 649,26
Zobowiązania krótkoterminowe 10 947,00 211 185,92
Suma bilansowa 203 911,90 2 011 224,54

Źródło: Emitent