Spis treści

Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2016 (tys.) 2017 (tys.) 2018 (tys.) 2019 (tys.)
Przychody netto ze sprzedaży 112 1 261 4 536 8 613
Zysk ze sprzedaży -14 245 1 851 4 571
Amortyzacja 0 0 3 20
EBIT -14 245 1 851 4 571
Zysk netto -14 401 2 009 4 242
Aktywa trwałe 0 0 213 844
Aktywa obrotowe 201 2 011 3 764 8 423
Zapasy 112 712 1 414 3 535
Należności krótkoterminowe 20 265 468 981
Środki pieniężne 68 980 1 658  4 176
Kapitał własny 190 1 763 3 646 8 286
Zobowiązania i rezerwy 11 247 331 981
Zobowiązania krótkoterminowe 10 211 331 981
Suma bilansowa 203 2 011 3 977 9 267

Źródło: Emitent