Spis treści

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
PlayWay S.A A,C,D 2 400 000 45,89% 2 400 000 45,89%
Mateusz Zawadzki B,C,D,E 380 000 7,27% 380 000 7,27%
Pozostali * B,C,D,E 2 450 000 46,84% 2 450 000 46,84%
Suma A,B,C,D,E 5.230.000 100% 5.230.000 100%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)