Spis treści

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
PlayWay S.A 2 400 000 45,89% 2 400 000 45,89%
Mateusz Zawadzki 384 800 7,36% 384 800 7,36%
Pozostali * 2 445 200 46,75% 2 445 200 46,75%
Suma 5.230.000 100% 5.230.000 100%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)