Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

AkcjonariuszSeria akcjiLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
PlayWay S.AA,C,D2 400 00045,89%2 400 00045,89%
Mateusz ZawadzkiB,C,D,E366 1007,00%366 1007,00%
Pozostali *B,C,D,E2 463 90047,11%2 463 90047,11%
SumaA,B,C,D,E5.230.000100%5.230.000100%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)