Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
PlayWay S.A 2 400 000 45,89% 2 400 000 45,89%
Mateusz Zawadzki 394 950 7,55% 394 950 7,55%
Pozostali * 2 435 050 46,56% 2 435 050 46,56%
Suma 5.230.000 100% 5.230.000 100%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)