Akcjonariat

Akcjonariat2018-03-28T11:20:42+00:00

Spis treści

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
PlayWay S.A A,C,D 2.400.000 48,00% 2.400.000 48,00%
Mateusz Zawadzki B,C,D,E 797.972 15,96% 797.972 15,96%
Jakub Trzebiński B,C,D 280.000 5,60% 280.000 5,60%
Aleksy Uchański C,D 280.000 5,60% 280.000 5,60%
Pozostali * B,C,E 1.242.028 24,84% 1.242.028 24,84%
Suma A,B,C,D,E 5.000.000 100% 5.000.000 100%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent