Akcjonariat

Akcjonariat2018-10-22T16:05:24+00:00

Spis treści

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
PlayWay S.A A,C,D 2 400 000 48,00% 2 400 000 48,00%
Mateusz Zawadzki B,C,D,E 675 667 13,51% 675 667 13,51%
Pozostali * B,C,D,E 1 242 028 24,84% 1 924 333 38,49%
Suma A,B,C,D,E 5.000.000 100% 5.000.000 100%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent