Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

AkcjonariuszSeria akcjiLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
PlayWay S.AA,C,D2 400 00045,89%2 400 00045,89%
Mateusz ZawadzkiB,C,D,E589 00011,26%589 00011,26%
Pozostali *B,C,D,E2 241 00042,85%2 241 00042,85%
SumaA,B,C,D,E5.230.000100%5.230.000100%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent