Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
PlayWay S.A 2 400 000 45,89% 2 400 000 45,89%
Mateusz Zawadzki 384 950 7,36% 384 950 7,36%
Mateusz Zawadzki – pośrednio poprzez GSB Invest sp. z o.o. (dawniej GSB Consulting sp. z o.o.) 150 0,00% 150 0,00%
Pozostali * 2 444 900 46,75% 2 444 900 46,75%
Suma 5.230.000 100% 5.230.000 100%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)