Akcjonariat

Akcjonariat2018-10-22T16:05:24+00:00

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

AkcjonariuszSeria akcjiLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
PlayWay S.AA,C,D2 400 00048,00%2 400 00048,00%
Mateusz ZawadzkiB,C,D,E675 66713,51%675 66713,51%
Pozostali *B,C,D,E1 242 02824,84%1 924 33338,49%
SumaA,B,C,D,E5.000.000100%5.000.000100%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent