Struktura przychodów

//Struktura przychodów
Struktura przychodów2018-06-25T21:57:20+00:00

Spis treści

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 r. oraz 1Q 2018 r. (w zł)

Wyszczególnienie 2017 Q1 2018
Aplikacje mobilne 216.815,27 225.940,49
Ultimate Fishing Simulator (PC) 211.377,56 57.948,00
Przychody ze sprzedaży usług 85.937,90 141.095,56
Pozostałe gry 81.749,49 212.177,68
Asset Water System 73.990,19 25.455,22
Razem 669.870,41 662.616,95

Źródło: Emitent

Emitent rozpoczął sprzedaż gier w IV Q 2017 r. Pomimo krótkiego okresu generowanej sprzedaży w 2017 r. Spółka osiągnęła 669,87 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży ogółem. Najwięcej przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 216,82 tys. zł Emitent osiągnął z dystrybucji aplikacji mobilnych, w tym głównie gry Ultimate Fishing Simulator (Mobile). Drugie miejsce pod względem wartości przychodów netto ze sprzedaży zajęła sprzedaż gry Ultimate Fishing Games (PC) w wersji wczesnego dostępu w wysokości 211,38 tys. zł. Następne miejsce zajęły przychody ze sprzedaży usług wysokości 85,94 tys. zł. Na pozycję tę składały się przychody ze sprzedaży usług reklamowych, deweloperskich oraz wynajmu. Czwarta była sprzedaż pozostałych gier, w tym Darkest Hunters (PC) oraz Bouncy BOB (PC), które wygenerowały 81,75 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży. Ostatnie miejsce w strukturze przychodów ze sprzedaży zajęła sprzedaż Assetu Ultimate Water System (do użycia na silniku UNITY) w wysokości 73,99 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2018 r. Emitent osiągnął 662,62 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży ogółem. Emitent osiągnął dobry wynik na sprzedaży pomimo braku premier nowych gier w analizowanym okresie. Najwięcej przychodów netto ze sprzedaży Spółka osiągnęła z dystrybucji aplikacji mobilnych, tj. w wysokości 225,94 tys. zł, w tym głównie gry Ultimate Fishing Simulator (Mobile). Istotna była również sprzedaż pozostałych gier, która osiągnęła wartość na poziomie 212,18 tys. zł. Kolejna pozycja to sprzedaż usług o wartości 141,1 tys. zł, takich jak: usługi reklamowe oraz usługi deweloperskie. Sprzedaż gry Ultimate Fishing Games (PC) w wersji wczesnego dostępu była na poziomie 57,9 tys. zł. Najmniejszą wartość miała sprzedaż Assetu Ultimate Water System (do użycia na silniku UNITY) w wysokości 25,46 tys. zł.

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 r. oraz 1Q 2018 r. (w %)

Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 roku (w zł)

Wyszczególnienie 2017 Q1 2018
Przychody ze sprzedaży w kraju 85.937,90 83.403,22
Przychody ze sprzedaży zagranicą 583.870,41 579.213,73
Razem 669.870,41 579.213,73

Źródło: Emitent

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 roku (w %)