Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

S – dane szacunkowe, niezbadane przez biegłego rewidenta

Źródło: Emitent