Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje iż w dniu 28.02.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką a SPIDERLING STUDIOS LIMITED z siedzibą Shoreham-by-Sea, Anglia.

Na mocy Umowy Emitent nabył wyłączną licencję na wersję gry komputerowej pt. „BESIEGE” na konsole Nintendo Switch (gen. 1) oraz Sony PlayStation (generacja 4 i 5).

W zamian za udzielnie przez Partnera licencji na wydanie Gry w wersji na Konsole Spółka zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 500 tys. USD  w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy. Zgodnie z warunkami Umowy Wynagrodzenie podlega pełnemu zwrotowi na rzecz Emitenta z przychodów ze sprzedaży wersji Gry na poszczególne Konsole.

Po uzyskaniu recoupu przychody z dystrybucji wersji Gry na Konsole będą dzielone pomiędzy Partnera i Spółkę, przy czym Emitent zachowuje mniejszościowy udział w tych przychodach.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev.

Wersja Gry na konsolę Nintendo Switch przeszła pozytywną certyfikację i jest gotowa do wydania. Jej premiera planowana w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Wersja Gry na konsolę Sony PlayStation wymaga poprawy drobnych bugów (błędów) oraz uzyskania certyfikacji, a jej premiera planowana jest w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Strony dopuszczają możliwość prowadzenia rozmów na temat udzielenia licencji także na inne wersje Gry, w tym kolejne wersje Konsol.

Gra na platformie Steam sprzedała się w nakładzie ponad 3,7 mln szt. generując około 20 mln USD przychodu.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na GPW.