Raport bieżący nr 8/2024 – Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok