W dniu 16 maja 2022 r. Zwyczajne Walne zgromadzenie UF Games S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia daty dywidendy i terminu jej wypłaty. Zgodnie z przyjętą uchwałą do wypłaty przeznaczono część zysku netto w kwocie 1 035 000,00 zł, zaś kwotę 224,86 przeznaczono na kapitał zapasowy. W podziale zysku uczestniczy 3 450 000 szt. akcji. Na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,30 zł. Dzień dywidendy ustalono na 16 mają 2022 r., zaś dzień wypłaty na 30 mają 2022 r.

W następstwie realizacji ww. uchwały Ultimate Games S.A. otrzyma dywidendę w łącznej wysokości 331 575,00 zł.