Zarząd Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2024 z dnia 20 maja 2024 r., informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. został podpisany plan połączenia Emitenta ze spółką 3T Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Przejmowana), który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Połączenie, o którym mowa powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.