Wyniki finansowe

//Wyniki finansowe
Wyniki finansowe2018-09-06T10:17:38+00:00

Spis treści

Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2016 2017 H1 2017 H1 2018
Przychody netto ze sprzedaży 112 600,00 1 261 141,58 292 596,42 1 525 668,18
Zysk ze sprzedaży -14 434,70 245 109,00 7 049,40 607 579,65
EBIT -14 435,10 245 107,81 7 018,55 611 499,91
Zysk netto -14 435,10 401 600,308 7 200,14 568 165,40
Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 52 916,68
Aktywa obrotowe 201 911,90 2 011 224,54 690 145,46 2 375 381,80
Zapasy 112 500,00 712 136,11 358 820,16 966 224,80
Należności krótkoterminowe 20 519,00 265 833,90 60 905,50 299 819,51
Środki pieniężne 68 892,90 980 557,10 227 329,80 1 083 651,01
Kapitał własny 190 564,90 1 763 575,28 1 564 765,04 2 219 467,55
Zobowiązania i rezerwy 11 347,00 247 649,26 35 380,42 208 830,93
Zobowiązania krótkoterminowe 10 947,00 211 185,92 35 380,42 156 193,93
Suma bilansowa 203 911,90 2 011 224,54 1 600 145,46 2 428 298,48

Źródło: Emitent