Wyniki finansowe

//Wyniki finansowe
Wyniki finansowe2018-06-25T22:03:14+00:00

Spis treści

Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2016 2017 Q1 2017 Q1 2018
Przychody netto ze sprzedaży 112 600,00 1 261 141,58 27 910,92 697 386,14
Zysk ze sprzedaży -14 434,70 245 109,00 -26 825,59 230 015,48
Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 19 000,00
EBIT -14 435,10 245 107,81 -26 825,59 230 015,48
Zysk netto -14 435,10 401 600,308 -26 825,24 215 889,59
Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 19000,00
Aktywa obrotowe 201 911,90 2 011 224,54 255 717,66 2 078 934,75
Zapasy 112 500,00 712 136,11 140 010,92 758 036,36
Należności krótkoterminowe 20 519,00 265 833,90 8 730,00 100 213,79
Środki pieniężne 68 892,90 980 557,10 1 175 783,99 106 976,74
Kapitał własny 190 564,90 1 763 575,28 230 739,66 1 890 964,87
Zobowiązania i rezerwy 11 347,00 247 649,26 24 978,00 206 969,88
Zobowiązania krótkoterminowe 10 947,00 211 185,92 24 978,00 159 332,88
Suma bilansowa 203 911,90 2 011 224,54 255 717,66 2 097 934,75

Źródło: Emitent