OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE RZETELNOŚCI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2022
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 6 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. poz. 757 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie), Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: ULTIMATE GAMES S.A.) oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu ULTIMATE GAMES S.A.:
1) roczne sprawozdanie finansowe ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finanso ULTIMATE GAMES S.A. oraz jej wynik
finansowy;
2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkoi finanso
Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. oraz jej wynik finansowy;
3) sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., które, zgodnie z § 71
ust. 8 Rozporządzenia, dla ULTIMATE GAMES S.A. i jej Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie jednego
dokumentu pn.: Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE
GAMES S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji ULTIMATE GAMES S.A. i Grupy
Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Warszawa, dn. 13 kwietnia 2023 r.
Za Zarząd:
Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu ULTIMATE GAMES S.A.