INFORMACJA ZARDU ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY
AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ULTIMATE
GAMES S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022 ORAZ ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finanw z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. poz. 757 z późn. zm.), na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: ULTIMATE GAMES S.A.), Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. informuje, że:
1) firma audytorska 4 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: firma audytorska), przeprowadzająca badanie
rocznego sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022
roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. (dalej: Grupa
Kapitałowa) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3) w ULTIMATE GAMES S.A. i Grupie Kapitałowej przestrzegane obowiązujące przepisy zwzane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4) ULTIMATE GAMES S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz ULTIMATE GAMES S.A. i jej Grupy Kapitałowej przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorslub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dn. 13 kwietnia 2023 r.
Za Zarząd:
Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu ULTIMATE GAMES S.A.