OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ULTIMATE GAMES S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ULTIMATE GAMES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.,
Z DNIA 14 KWIETNIA 2022 ROKU
Rada Nadzorcza ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub ULTIMATE GAMES S.A.)
ocenia, że przedłożone jej:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
3) sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE
GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
UZASADNIENIE
Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4Audyt sp. z o.o z siedzibą
w Poznaniu, wpisa na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
pod nr 3363 (dalej: firma audytorska).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:
[1] wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2021 roku;
[2] treści sporządzonego przez firmę audytorską sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji
2005/909/WE;
[3] roli Komitetu Audytu w procesie badania.
W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali
bezpośrednio z przedstawicielami firmy audytorskiej przebieg badania, w tym podczas telekonferencji
odbytej w dniu 14 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z przedstawionymi przez firmę audytorską
sprawozdaniami z badania:
[1] sprawozdanie finansowe Spółki:
a. przedstawia prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na
dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki,
c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości;
[2] skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.:
a. przedstawia prawdziwy, rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej
skonsolidowanego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości;
b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Ultimate Games S.A.
przepisami prawa i statutem Spółki.
c. zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu
finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej ULTIMATE
GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku jest opinią bez
zastrzeżeń.
Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako
sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.:
Marek Parzyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Kostowski
Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej
Janusz Mieloszyk
Członek Rady Nadzorczej
Renata Jędrzejczyk
Członek Rady Nadzorczej