OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 6 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie), Zarząd ULTIMATE
GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ULTIMATE GAMES S.A.) oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy
Zarządu ULTIMATE GAMES S.A.:
1) roczne sprawozdanie finansowe ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ULTIMATE GAMES
S.A. oraz jej wynik finansowy;
2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. oraz jej wynik finansowy;
3) sprawozdanie z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., które, zgodnie z § 71
ust. 8 Rozporządzenia, dla ULTIMATE GAMES S.A. i Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie
jednego dokumentu pn.: Sprawozdanie z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej
ULTIMATE GAMES S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji ULTIMATE GAMES
S.A. i Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Warszawa, dn. 14 kwietnia 2022 r.
Za Zarząd:
Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu Ultimate Games S.A.