INFORMACJA ZARZĄDU ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY
AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ULTIMATE GAMES S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021 ORAZ ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757 z późn. zm.), sporządzoną na podstawie oświadczenia
Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ULTIMATE GAMES S.A.), Zarząd
ULTIMATE GAMES S.A. informuje, że:
1) firma audytorska 4 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: firma audytorska), przeprowadzająca
badanie rocznego sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ULTIMATE
GAMES S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, została
wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego ULTIMATE
GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3) w ULTIMATE GAMES S.A. i Grupie Kapitałowej przestrzegane obowiązujące przepisy związane
z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4) ULTIMATE GAMES S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz ULTIMATE GAMES S.A. i jej Grupy Kapitałowej przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dn. 14 kwietnia 2022 r.
Za Zarząd:
Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu Ultimate Games S.A.