SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
ULTIMATE GAMES S.A.
ORAZ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
ULTIMATE GAMES S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 roku
Sprawozdanie z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2
Spis treści
I. Sprawozdanie z działalności Jednostki dominującej oraz Grupy kapitałowej .................................................................. 4
1. Podstawowe informacje .................................................................................................................................................. 4
2. Opis organizacji Grupy kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian
w organizacji Grupy kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn................................................................................. 5
3. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym .......................... 11
5. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność, sprawozdanie finansowe oraz wyniki finansowe
Jednostki dominującej i Grupy w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach ............................. 13
6. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy
kapitałowej w danym roku obrotowym ................................................................................................................................... 13
7. Informacje o przyjętej strategii, jej realizacji w okresie objętym raportem oraz charakterystyka polityki w zakresie
kierunków rozwoju Jednostki dominującej i Grupy .................................................................................................................. 14
8. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym ........................... 14
9. Informacje o istotnych zdarzeniach do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.............................................. 14
10. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju ....................................................................... 15
11. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Jednostki dominującej i Grupy ....................................... 15
12. Informacje o udziałach własnych, w tym: ...................................................................................................................... 15
13. Informacje o posiadanych przez Jednostkę dominującą i Grupę oddziałach (zakładach) .............................................. 15
14. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: ................................................................................................... 15
15. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Jednostka dominująca i jej Grupa jest na nie
narażona ................................................................................................................................................................................... 16
16. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz
stanowiska emitenta ................................................................................................................................................................ 20
17. Podstawowe produkty, towary lub usługi wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem
poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli istotne) albo ich grup w sprzedaży ogółem, a także zmianach w tym
zakresie w danym roku obrotowym ......................................................................................................................................... 20
18. Rynki zbytu..................................................................................................................................................................... 22
19. Zawarte umowy znaczące dla działalności Jednostki dominującej i Grupy, w tym umowy zawarte pomiędzy
akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji ............................................................... 22
20. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe z innymi podmiotami oraz określenie głównych inwestycji krajowych i
zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym
inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania ............................. 24
21. Transakcje zawarte przez Jednostkę dominująlub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych
warunkach niż rynkowe ............................................................................................................................................................ 24
18. Zaciągnięte i wypowiedziane w danym roku obrotowym umowy dotyczące kredytów i pożyczek............................... 24
19. Udzielone w danym roku obrotowym pożyczki, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych podmiotom
powiązanym ............................................................................................................................................................................. 25
20. Udzielone i otrzymane w danym roku obrotowym poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i
gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym ..................................................................................................................... 25
21. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Jednostkę
dominującą i jej Grupę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności .............................................. 25
22. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi
prognozami wyników na dany rok............................................................................................................................................ 25
23. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Jednostka
dominująca i jej Grupa podjęły lub zamierzają podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ......................................... 25