OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A.
Z DNIA 14 KWIETNIA 2022 ROKU
Rada nadzorcza Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub ULTIMATE GAMES S.A.)
działając w oparciu o z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)
niniejszym oświadcza, że:
1) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.:
Marek Parzyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Kostowski
Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej
Janusz Mieloszyk
Członek Rady Nadzorczej
Renata Jędrzejczyk
Członek Rady Nadzorczej