Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A. przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje
rocznego sprawozdania finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy
WYBRANE DANE FINANSOWE
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
PLN`000
PLN`000
EUR`000
EUR`000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
22 593
15 370
4 936
3 435
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6 947
7 135
1 518
1 595
EBITDA*
7 040
7 193
1 538
1 608
Zysk (strata) brutto
11 726
20 776
2 562
4 644
Zysk (strata) netto
9 435
16 673
2 061
3 726
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 398
2 470
742
552
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
4 217
12 241
921
2 736
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(10 460)
(2 092)
(2 285)
(468)
Przepływy pieniężne netto – razem
(2 845)
12 619
(622)
2 820
Aktywa / Pasywa razem
26 467
25 411
5 754
5 506
Aktywa trwałe
4 457
2 678
969
580
Aktywa obrotowe
22 009
22 733
4 785
4 926
Kapitał własny
23 230
23 257
5 051
5 040
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 236
2 154
704
467
Zobowiązania długoterminowe
976
627
212
136
Zobowiązania krótkoterminowe
26 467
1 527
5 754
331
Liczba akcji**
5 230 000
5 230 000
5 230 000
5 230 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR )
1,80
3,19
0,39
0,71
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR )
4,24
4,45
0,93
0,99
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do
EUR ustalanych przez NBP:
Kurs na dzień 31.12.2020
4,6148
Kurs na dzień 31.12.2021
4,5994
Średni kurs za 2020
4,4742
Średni kurs za 2021
4,5775
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.