Warszawa, 14 kwietnia 2022 roku
Drodzy Akcjonariusze,
Ubiegły rok był dla nas czasem intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Efektem tego jest wydanie 83 gier
i dodatków w 2021 r. z planami zwiększenia tej liczby w kolejnych latach. Licząc tylko od początku 2022 roku do
daty publikacji niniejszego raportu do sprzedaży trafiło już 18 gier Spółki na różne platformy (STEAM, Nintendo,
XBOX).
2021 rok pod względem przychodów ze sprzedaży był najlepszym w dotychczasowej historii Spółki - jednostkowe
przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 22,6 mln zł (w 2020 r, było to 15,4 mln zł) a zysk netto osiągnął
poziom 9,4 mln zł (w 2020 r. 16,7 mln zł).
W ocenie Zarządu Spółki najważniejszym impulsem do wzrostu wyników w przyszłości będą tytuły przygotowane
na konsole tj. Nintendo Switch, Xbox oraz Playstation.
Plan na 2022 r. zakłada że Spółka umocni swoją pozycję na Nintendo oraz istotnie zwiększy przychody w
segmencie pozostałych dużych konsol.
Swoje nadzieje wiążemy także z premierami gier na PC w sklepie STEAM. Rok 2021 był bardzo słaby jeśli chodzi
o premiery na tej platformie nie została wydana żadna istotna gra. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku
powinna być premiera 2 części gry Ultimate Fishing Simulator planowana do wydania w formule wczesnego
dostępu, a także premiery innych gier ( m. in. Bakery Simulator, Elektryk Simulator) z których kilka posiada listy
życzeń w sklepie Steam na poziomie 60-100 tys. zapisów.
Nie wiemy dziś, która gra będzie światowym hitem, np. na miarę Minecrafta, ważne, że posiadając tak
zdywersyfikowane portfolio produktowe, szanse na bycie beneficjentem zysków ze światowego hitu są u nas
bardzo wysokie.
Liczymy że ten rok, jak i kolejne lata będą dla nas udane – a duża ilość nowych gier spowoduje stały i dynamiczny
wzrost przychodów Spółki.
Z poważaniem,
Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu
Ultimate Games S.A